Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły w południowo - wschodniej części Polski. Początki osadnictwa na tych ziemiach sięgają VII wieku. Od 1567 roku Tarnowscy rozpoczęli długie starania o założenie "Nowego Tarnowa" czy też "Tarnodworu", dla którego uzyskali od króla Zygmunta III Wazy przywilej fundacyjny w 1593 roku. Żadna z wcześniejszych nazw nie przyjęła się ostatecznie, a nazwano miasto Tarnobrzegiem. Symbolem miasta stał się obraz Najświętszej Marii Panny zwany obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. Obraz ten uznany został za cudowny i przeniesiony z kaplicy dworu w Dzikowie do kościoła Dominikanów w 1678 roku. Tarnobrzeg stał się przez to miejscem kultu Maryjnego, do którego ściągały rzesze pielgrzymów z terenu Małopolski. W roku 1772 po I rozbiorze Polski miasto dostało się pod rządy monarchii austriackiej. Tarnobrzeg stał się małym miasteczkiem galicyjskim z przewagą ludności żydowskiej. W XIX i na początku XX wieku nastąpił rozwój miasta poprzez budowę telegrafu, linii kolejowej, szpitala, szkoły publicznej i drukarni oraz otwarcie w 1909 roku Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej. Pierwsza wojna światowa przyniosła miastu poważne zniszczenia. Po zakończeniu działań wojennych Tarnobrzeg stał w centrum wydarzeń zwanych Republiką Tarnobrzeską pod przewodnictwem Tomasza Dąbala i księdza Eugeniusza Okonia. W latach trzydziestych XX wieku przed miastem pojawiły się perspektywy rozwoju wraz z powstaniem i realizacją planu utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wybuch II wojny światowej zniweczył plany na szybki rozwój Tarnobrzega. W czasie wojny właśnie tu powstała tajna organizacja "Odwet", następnie oddział partyzancki "Jędrusie", którego organizatorem i dowódcą był Władysław Jasiński.

Zabytki:

 • Kościół i Klasztor Dominikanów
 • Kaplica i Klasztor Dominikanek
 • Pałac Tarnowskich w Dzikowie
 • Kirkut
 • Synagoga
 • Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Miechocinie
 • Kościół pw. św. Gertrudy i św. Michała w Wielowsi
 • Pałac Myśliwski na Mokrzyszowie
 • Ohel przy cmentarzu żydowskim na ul. Sienkiewicza
 • Dworek w Nagnajowie

Źródła:
A.Bata, H. Lawera, Tarnobrzeg i okolice, Krosno 1998
Miasta polskie w Tysiącleciu, red. S. Pazyra, t. 2, Warszawa 1967

W zbiorach PBC:

 1. Bibljoteka Tarnowskich w Dzikowie - Marczak, Michał
 2. Hetman Jan Tarnowski : szkic biograficzny - Marczak, Michał
 3. Monografja stadniny w Dzikowie - Popiel, Paweł
 4. Osadnictwo Puszczy Sandomierskiej między Wisłą i Sanem - Dobrowolska, Maria
 5. Powiatowy Dziennik Urzędowy c. k. Starostwa, Wydziału powiatowego i c. k. Rady szkolnej okręgowej w Tarnobrzegu. 1908, R. 1, nr 4
 6. Pozostałości dawnej kultury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim i w okolicy Koprzywnicy : według materjałów zebranych przez młodzież gimnazjalną - Marczak, Michał
 7. Stuletnia historja rozwoju szkół i szkolnictwa w powiecie tarnobrzeskim : rok 1831-1931
 8. Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej - Ormian, Krzysztof
 9. Zbiory archiwalne Hr. Tarnowskich w Dzikowie - Marczak, Michał

 10. Widokówka

 11. Starostwo i Ubezpieczalnia Społeczna w Tarnobrzegu [Fotowidokówka czysta]
 12. Tarnobrzeg. Rynek z pomnikiem Głowackiego [Widokówka czysta]
 13. Tarnobrzeg. Dworzec kolejowy [Fotowidokówka czysta]
 14. Tarnobrzeg. Ratusz [Widokówka czysta]
 15. Pozdrowienie z Tarnobrzegu. Browar parowy [Fotowidokówka z obiegu]
 16. Tarnobrzeg. Ogólny widok z wieży klasztoru, strona wschodnia [Fotowidokówka z obiegu]
 17. Tarnobrzeg. Ogólny widok z wieży klasztoru, strona południowa [Fotowidokówka z obiegu]
 18. [Tarnobrzeg - Pomnik Bartosza Głowackiego : ze składek z całego kraju zebranych w 1904 r. wzniesiony] [Fotowidokówka z obiegu]

 19. Obraz

 20. Kościół Dominikanów w Tarnobrzegu [Obraz] - Turbacz, Danuta (1958- )

 21. Czasopismo

 22. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne : 1991-2001

 23. Sprawozdania

 24. Sprawozdania szkolne Gimnazjum w Tarnobrzegu
 25. Sprawozdania szkolne Szkoły Realnej w Tarnobrzegu
 26. Sprawozdanie z działalności Ubezpieczalni Społecznej w Tarnobrzegu za rok 1937

Ostatnia aktualizacja strony: 21.12.2016 r.